ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 มี.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ม.ค. 2563
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ม.ค. 2563
6 การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 ต.ค. 2562
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 ต.ค. 2562
8 ผู้ใช้บริการกองช่าง ปี ๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ต.ค. 2562
9 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินตก ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ต.ค. 2562
10 ประกาศอบต.หินตก เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ต.ค. 2562
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ต.ค. 2562
12 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ต.ค. 2562
13 เอกสารประชาประชาสัมพันธ์พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ต.ค. 2562
14 ประกาศเรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ต.ค. 2562
15 รายงานสรุปผลการป้องกันน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ย. 2562
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 มิ.ย. 2562
17 ขออนุมัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 มิ.ย. 2562
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 พ.ค. 2562
19 โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด ช่วงฤดูภาษี ด้านจัดเก็บรายได้ ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 เม.ย. 2562
20 อบต.หินตก ขอเชิญรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 ก.พ. 2562
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 ม.ค. 2562
22 ประกาศเรื่อง การบริการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ธ.ค. 2561
23 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 พ.ย. 2561
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาราชการและวันหยุดราชการ
25
12 พ.ย. 2561
25 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 พ.ย. 2561
26 ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ย. 2561
27 เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบการในเขตพื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 พ.ย. 2561
28 ประชาสัมพันธ์การตรวจการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายสี่แยกต้นเหรียง-สะพานคลองแห้ง หมู่ที่ 1-12
12
18 ต.ค. 2561
29 รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ต.ค. 2561
30 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหินตก
14
10 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22