ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศอบต.หินตก เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
0
19 ต.ค. 2563
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ส.ค. 2563
4 เรียน.. ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ด.ส. 6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ส.ค. 2563
5 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ค. 2563
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 มิ.ย. 2563
8 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ค. 2563
10 ประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 เม.ย. 2563
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 มี.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 มี.ค. 2563
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ม.ค. 2563
14 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 ม.ค. 2563
15 การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
31 ต.ค. 2562
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ต.ค. 2562
17 ผู้ใช้บริการกองช่าง ปี ๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ต.ค. 2562
18 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินตก ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 ต.ค. 2562
19 ประกาศอบต.หินตก เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ต.ค. 2562
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ต.ค. 2562
21 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 ต.ค. 2562
22 เอกสารประชาประชาสัมพันธ์พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ต.ค. 2562
23 ประกาศเรื่องกำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2562
24 รายงานสรุปผลการป้องกันน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ย. 2562
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 มิ.ย. 2562
26 ขออนุมัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 มิ.ย. 2562
27 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 พ.ค. 2562
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 พ.ค. 2562
29 โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด ช่วงฤดูภาษี ด้านจัดเก็บรายได้ ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
23 เม.ย. 2562
30 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22