internet ตำบล (ฟรี)
 
 
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล (อบต.หินตก)

 
 
 
 

นางสุพิศ ผกาศรี

 
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด
หัวหน้างานอินเทอร์เน็ตตำบล

 
 

นางสุภาภรณ์ นุ่นหยู่

นางสาวนธิรา เพชระ

นางสาวเครือวัลย์ แก้วประสพ
นางสาวกรรณิการ์ แกล้ววาที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
2740
08 พ.ค. 2556
2 ตัวอย่าง การเขียนแบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เน็ตตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3621
14 ก.พ. 2555
3 แบบฟอร์ม ขอใช้อินเทอร์เน็ตตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3314
14 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1