ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชื่นเจริญ หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณห้วยชื่น)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชื่นเจริญ หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณห้วยชื่น) โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐ เมตร แล้วขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด โดยใช้ท่อ ๒๒ ท่อน และเทคอนกรีตผิวจราจรให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับนายอนุชา แก้วเดียว ตามสัญญาจ้างเลขที่ 38/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1808 คน