ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายมีแสงอุทิศ หมู่ที่ ๗
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายมีแสงอุทิศ หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับนายสบาย คงทอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 36/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1821 คน