ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.- สามแยกโรงปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๑
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.- สามแยกโรงปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หินตกกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1810 คน