ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสงวนพัฒนา-มิยาซาว่า หมู่ที่ ๔
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสงวนพัฒนา-มิยาซาว่า หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับนายสิทธิศักดิ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1800 คน