ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
ขอแจ้งประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565
*****************
โดยประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 📨
ทั้งนี้ หากท่านตรวจสอบรายการแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
**งานพัฒนารายได้**
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
ในวันและเวลาราชการ หรือ
สแกน Qr Code Line งานภาษี อบต.หินตก
โทรศัพท์ 075-497271 ต่อ 17
*************************
ดาวน์โหลดคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูล (ภ.ด.ส. 5)
คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1-M9lmfunzpKa8AD7XF1aSoJk98RaVj3h?usp=sharing
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1730 คน