ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๐๒ สายปลายราง หมู่ที่ ๑๐ - วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ที่ ๑๑
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๑-๐๒ สายปลายราง หมู่ที่ ๑๐ - วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินตก โดยทำการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกกำหนด) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาไทย ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1757 คน