ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวังในและถนนสายน้ำตก - เขตลานสกา หมู่ที่ ๑๒
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวังในและถนนสายน้ำตก - เขตลานสกา หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ จำนวน ๗ จุด โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.หินตกกำหนด) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 508 คน