ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
31 มี.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการขออนุญาตและต่ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขาภาพ ประเภทฟาร์มสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 มี.ค. 2564
3 ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 มี.ค. 2564
4 ประกาศเรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ก.พ. 2564
6 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลดภาษี 90% มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 ม.ค. 2564
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ธ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ธ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
14 ธ.ค. 2563
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 พ.ย. 2563
12 ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
17 พ.ย. 2563
13 ประกาศอบต.หินตก เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
397
19 ต.ค. 2563
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
01 ก.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
28 ส.ค. 2563
16 เรียน.. ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ด.ส. 6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
388
19 ส.ค. 2563
17 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
436
10 ส.ค. 2563
18 ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
403
14 ก.ค. 2563
19 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
30 มิ.ย. 2563
20 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
30 มิ.ย. 2563
21 ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
482
06 มิ.ย. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
28 พ.ค. 2563
23 ประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
407
28 เม.ย. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
420
12 มี.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน "การรับชำระเงินภาษีด้วย QR CODE" ดาวน์โหลดเอกสาร
445
10 มี.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
09 มี.ค. 2563
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
389
29 ม.ค. 2563
28 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
408
27 ม.ค. 2563
29 การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
478
31 ต.ค. 2562
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
407
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23