ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ธ.ค. 2564
2 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1246
02 ธ.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ธ.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1252
22 พ.ย. 2564
5 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1362
22 ต.ค. 2564
6 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1377
22 ต.ค. 2564
7 รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1348
08 ต.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1350
08 ต.ค. 2564
9 วิธีการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1331
07 ต.ค. 2564
10 วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
1337
07 ต.ค. 2564
11 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ตามพระราชบัญญิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1339
07 ต.ค. 2564
12 ประกาศ กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1333
01 ต.ค. 2564
13 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์กำหนดการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1322
01 ต.ค. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1337
22 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาดภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1370
04 ส.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแก่ประชาชน ณ จุดบริการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1362
03 ส.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ การเก็บ และขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
1359
30 ก.ค. 2564
19 ประกาศ โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1392
07 ก.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่องการติดต่อขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมุลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1402
24 มิ.ย. 2564
21 ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1382
23 มิ.ย. 2564
22 ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
21 มิ.ย. 2564
23 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1406
21 มิ.ย. 2564
24 ประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1603
15 มิ.ย. 2564
25 ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1392
11 มิ.ย. 2564
26 ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1558
08 มิ.ย. 2564
27 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1572
04 มิ.ย. 2564
28 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1571
01 พ.ค. 2564
29 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงินภาษี ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
1559
28 เม.ย. 2564
30 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งประเมินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1554
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23| | 24