คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2359
14 พ.ค. 2563
2 คู่มือการให้บริกรนำ้อุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
2355
14 พ.ค. 2563
3 คู่มือการขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
2352
14 พ.ค. 2563
4 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2344
14 พ.ค. 2563
5 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2343
14 พ.ค. 2563
6 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
2352
14 พ.ค. 2563
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการติดต่อธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
2349
14 พ.ค. 2563
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการติดต่อธุรการมการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
2350
14 พ.ค. 2563
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการติดต่อธุรการมการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2346
14 พ.ค. 2563
10 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯเพื่อการติดต่อธุรการมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2354
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4