สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาพภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างพอเพียง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากกนี้ยังเป็นการช่วยดูแล รักษา สร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

อบต.หินตก ขอเชิญชวนชาวหินตก สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ เช่น ถังน้ำ อ่างน้ำ ตุ่มน้ำ โองน้ำ และอื่น ๆ ตลอดจนทำความสะอาด ปรับปรุง ซ๋อมแซมภาชนะที่ชำรุดเสียหาย จัดหาภาชนะเพิ่มเติม เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด
โดยมีวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
1.หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
2.ไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด เพราะจะสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลาย ๆลิตร
3.ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนเวลาล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
4.การซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ำใส่กะละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ำไว้ในกะละมัง
5.ใช้สปริงเกอร์ หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะประหยัดน้ำได้มากกว่า
6.ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร
7.ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมที่ตัวถังด้วย
8.ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน หลังจากที่ทุกคนเข้านอน (หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ำระยะหนึ่ง โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้ำใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)
9.ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่า การล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้
10.ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซืมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูว่าที่คอห่าน หากมีน้ำสีไหลลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึม

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2556
(ที่มาข้อมูล : เทศบาลตำบลลำใหม่)